Qualis

Inom Helsingborgs stads skolor används verktyget Qualis som stöd i det löpande kvalitetsarbetet. Qualis är framtaget i ett nätverk med flera kommuner och används dels för att värdera den egna verksamheten, dels som grund för extern granskning.

Enligt skollagen ska alla förskolor och skolor bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som ska dokumenteras. Granskningen utgår från följande kvalitetsområden: trygghet och trivsel, elevernas ansvar för eget lärande, arbetssätt och lärarroll, kunskaper och färdigheter, delaktighet, organisation, styrning och ledarskap, kommunikation, kompetens, resursutnyttjande och image.

För att klara certifieringen krävs 60 poäng. Björka förskola fick 104 av 126 poäng i sin första granskning och detta innebär att förskolan håller en hög och jämn kvalitet.